Política de Privacitat i Avís Legal

Política de Privacitat

 La present Política de Privacitat regula l’úso del sesrvei del portal d’Internet amb adreça www.alfet.es, el responsable del qual, a efectes identificatius és:

 • Responsable: ALFET, S.L.
 • CIF: B58853615
 • Adreça: C/ Canelones 22 bajos, 08917, Badalona (Barcelona)
 • Telèfon: 934605757
 • Mail: alfet@alfet.es

Finalitat, ¿Per a què tractem les seves dades?

A efectes d’allò previst a l’RGPD de 27 d’abril de 2016, i la LO 3/2018, tracterem les dades que recollim per a les següents finalitats:

 • Contactar amb vostè en cas que ens ho sol·liciti.
 • Gestionar la seva navegació al web, si escau.
 • Enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Per a això, l’usuari disposarà d’un formulari de registre, el qual, mitjançant el seu emplenament, legitimarà l’usuari a l’accés a determinats serveis oferts al web.

No obstant això, s’informa l’usuari que a qualsevol formulari de contacte serà informat de l’ús que es farà de les dades obtingudes i, si són utilitzades per a una finalitat diferent, l’esmentat consentiment s’obtindrá prèviament i de manera expressa.

Si el consentiment de l’interessat es dóna en el context d’una declaració escrita que també es refereixi a altres assumptes, la sol·licitud de consentiment es presentarà de tal manera que es distingeixi clarament de la resta d’assumptes, de forma intel·ligible i de fàcil accés i fent servir un llenguatge clar i senzill, de conformitat amb l’article 7.2 de l’RGPD de 27 d’abril de 2016.

Legitimacions, ¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es basarà en:

 • El consentiment de l’interessat, per al tractament de les seves dades, de conformitat amb l’article 6. 1. a) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.
 • La necessària execució d’un contracte del qual l’interessat n’és part o per a l’aplicació a petició d’aquest, de mesures precontractuals, de conformitat amb l’article 6. 1. b) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.

Destinataris ¿A qui comuniquem les seves dades?

Les dades personals no seran objecte de cessió excepte en el compliment d’obligacions legalment establertes o per a donar suport als serveis vinculats a aquest tractament.

Conservació, ¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades de caràcter personal durant almenys 5 anys en cas dque sigui client i per a l’estricte compliment de les obligacions legals establertes a la normativa.

En cas de no ser client conservarem les seves dades el mínim temps indispensalbe per gestionar la nostra relació.

Drets, ¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que li afectin.

Les persones interessades tenen dret a poder accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no seran necessàries per a les finalitats per a les quals vàren ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquesta cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de les reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es podran oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.

Les persones interessades podran sol·licitar la portabilitat de les dades per tal d’obtenir les dades que han proporcionat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, per a poder ser descarregades per sí mateixes o transmeses a una altra entitat.

La persona interessada pot exercir els seus drets adreçant un correu electrònic a alfet@alfet.es, o bé a l’adreça física C/ Canelones 22 bajos, 08917, Badalona (Barcelona).

Consentiment de menors, ¿Què passa si ets menor de edat?

En el cas que alguns dels nostres serveis vagin adreçats específicament a menors de catorze anys, sol·licitarem la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals, o, si escau, per al tractament de automatitzat de les dades de conformitat amb l’article 7 de la LOPDGDD.

Exactitud, veracitat i seguretat de les dades, ¿Cóm tractem les seves dades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta informació completa i correcta en els formularis de registre o subscripció. No respondrem de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i dels que s’indiqui una altra font, per la qual cosa, tampoc assumirem cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que puguin originar-se per l’ús d’esmentada informació.

També ens reservem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent inclús limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació.

No serem responsables davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o omissions a la informació facilitada per part del responsable sempre que procedeixi de font alienes.

Les dades seran tractades de forma confidencial i sota mesures tècniques i organitzatives de seguretat adequades per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a l’adreça postal o electrònica indicada a la pàgina www.aepd.es.

Avís legal

 El present avís legal regula l’ ús del servei del portal d’ Internet amb adreça www.alfet.es, el responsable del qual a efectes identificatius és:

 • Responsable: ALFET, S.L.
 • CIF: B58853615
 • Adreça: C/ Canelones 22 baixos, 08917, Badalona (Barcelona)
 • Telèfon: 934605757
 • Mail: alfet@alfet.es

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre ALFET, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de BADALONA per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ALFET, S.L..

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’ empresa es reserva el dret d’ efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de ALFET, S.L. y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de ALFET, S.L.. Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las páginas web de la Empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’ALFET, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni tot i citant les fonts, llevat de consentiment per escrit d’ALFET, S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web d’ALFET, S.L. tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Skip to content