Assessoria Comptable

Com a assessoria comptable a Badalona sabem que perquè la comptabilitat sigui l’instrument de control i gestió tant de particulars com d’empresa, cal comptar amb professionals que s’encarreguen d’analitzar i interpretar la informació rellevant que us ajudarà en la presa de decisions.

Confecció llibres de Registre

Per a aquelles entitats i persones físiques que realitzen activitats econòmiques no mercantils i per a professionals que no estan obligats a portar una comptabilitat, confeccionem els llibres de registre que segons la legislació fiscal estan obligats a fer:

 • Confecció registres de vendes i ingressos
 • Confecció registres de compres i despeses
 • Confecció de registres béns d’inversió
 • Amortitzacions
 • Obertura i tancament d’exercici

 

Elaboració de la Comptabilitat

Per a les empreses que així ho decideixin, ens encarreguem de dur a terme el procés comptable al complet.

SOCIETATS MERCANTILS:

 • Processament, revisió i posada al dia de comptabilitats
 • Confecció de seients comptables, despeses, ingressos, béns dinversió, moviments bancaris.
 • Anàlisi d’amortitzacions i previsions
 • Balanços a una data determinada
 • Deterioraments i ajustaments comptables
 • Obertures i tancaments d’exercicis comptables

Planificació

Estudi i preparació de les obligacions segons sigui empresa o persona física.

Estats Financers

Gràcies a la comptabilització dels documents seguint la normativa del Pla general comptable, podem elaborar estats financers, que reflecteixen la situació financera i els resultats econòmics obtinguts per l’empresa.

Registre Mercantil

Preparació i legalització al Registre Mercantil, dels documents que componen els llibres oficials:

LLIBRES OFICIALS: Llibre diari, inventaris i comptes anuals.

Comptes Anuals

Els comptes anuals tenen com a finalitat mostrar la situació patrimonial i financera de les operacions de lempresa en un període de temps determinat; el de finalització de lexercici comptable.

Composició

 • Balanç.
 • Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Memòria.
 • Estat de Canvis al Patrimoni Net.
 • Estat de Fluxos d’Efectiu.
 • Dipòsit al Registre Mercantil.

 

Àrea Financera

Adaptant-nos a les vostres necessitats oferim serveis d’Assessoria financera amb la finalitat de cobrir els aspectes rellevants en la gestió d’aquesta àrea.

 • Anàlisi de la situació financera de lempresa.
 • Estudis de viabilitat.
 • Optimització de costos.
 • Gestió de liquiditat i del risc financer.
 • Suport a la negociació per a l’obtenció de línies de crèdit i descompte.
Skip to content