Assessoria Laboral

Com a assessoria laboral a Badalona, per poder dur a terme totes les matèries que es deriven de les relacions laborals, cal comptar amb professionals que constantment van incorporant la nova normativa i així poder oferir un tractament actual en els àmbits següents:

Nòmines

 • Confecció mensual de fulls de salari.
 • Complements, incentius, plusos.
 • Ajustaments de retenció segons retribució i normativa fiscal.
 • Preparació de liquidacions i liquidacions.

Acomiadaments

 • Confecció de cartes d’acomiadament
 • Confecció de liquidacions
 • Negociació amb treballadors

Altres Actuacions

 • Assistència a Inspeccions de Treball
 • Elaboració del Pla de Riscos Laborals
 • Conciliacions al CMAC
 • Assistència jurídica davant del Jutjat social
 • Consignacions judicials per acomiadament
 • Auditoria laboral
 • Legalització de visites

Seguretat Social

 • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i centres de cotització.
 • Afiliació, altes i baixes de treballadors.
 • Confecció i tramesa dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1-TC2).
 • Tramitació mitjançant sistema xarxa de parts de baixa mèdica, confirmació i alta.
 • Notificació dels informes d’accident de treball.
 • Altres tramitacions (maternitat, incapacitat permanent, jubilació anticipada…).
 • Tramitació de la subvenció per a la formació que gestiona la fundació Tripartita.
 • Tramitació d’ajornament de quotes.
 • Tramitació de recursos per reclamació de deutes.
 • Tramitació de liquidacions complementària.

Contractes

Preparació i confecció de contractes de treball, tenint en compte els avantatges i bonificacions dels diferents tipus de contractes existents, sense deixar de banda les necessitats de l’empresa i les circumstàncies del treballador:

 • Contracte indefinit amb bonificació i sense.
 • Contracte temporal amb bonificació i sense.
 • Contracte formatiu(formació i pràctiques).
 • Contractes per a persones discapacitades.
 • Contractes de relleu.
 • Modificacions dels contractes de treball (transformació de temporals en indefinits, pròrrogues…).
 • Registre de contractes de les Oficines de Treball.
Skip to content